Databázové služby

Správa databáz, rešerše, aktualizácie a homologizácia patria medzi základné služby v oblasti databázového marketingu.

Databáza, ako aj iné prvky firmy majú svoju históriu.

Kroky pri vytváraní a správe databázy:

 • Vytvorenie databázy (telemarketing, súťaže, obchodovanie...)
 • Spojenie rôznych databáz (vlastné databázy s databázami tretích osôb)
 • Homologizácia - doplnenie chýbajúcich údajov (napr. PSČ)
 • Filtrovanie z databázy (cielené výbery za účelom marketingových kampaní)
 • Export databázy do správneho formátu (.xls, .txt apod.)
 • Spracovanie response, spätnej väzby (oprava databázy a vymazávanie)

DATABÁZOVÉ SLUŽBY A PRODUKTY:

Kreditné správy? Tuzemské a zahraničné firmy.

Chcete posúdiť finančnú situáciu svojho obchodného partnera? Potrebujete si overiť, ako platí, či prípadne nemá registrované dlhy alebo nie je v konkurze či v likvidácii? Zaujímajú Vás informácie o finančnej situácii konkurencie? Chcete sa o svojom obchodnom partnerovi či konkurentovi dozvedieť čo najviac?

 • Na tieto a ďalšie účely pre Vás spracujeme kreditné správy ako o českých a slovenských firmách, tak o firmách v zahraničí.Správy sú spracované ako komplexné profily firiem obsahujúce všetky dostupné údaje.
 • Údaje v databáze sa navyše overujú priamo u danej firmy s tým, že koncový zákazník zostáva vždy v anonymite.
 • Ďalej sme pre Vás schopní vo väčšine prípadov zaobstarať aj aktuálne účtovné závierky požadovanej firmy.

Konkurzy a likvidácie

Potrebujete zachytiť negatívne správy o Vašich zákazníkoch a dodávateľoch? Potrebujete vedieť, ktoré firmy vstúpili do konkurzu? Zaujíma Vás priebeh konkurzných konaní?

 • Potom môžete využiť produkt "Konkurzy a likvidácie", ktorý monitoruje oznámenia o konkurzoch vrátane podaných návrhov na konkurz, o likvidáciách a vyrovnaniach vo všetkých dostupných zdrojoch.

Účtovné závierky

Radi by ste si overili ekonomickú situáciu partnerov, konkurentov alebo zákazníkov? Potrebujete podklady pre finančné a marketingové analýzy? Chcete porovnať svoj podnik s inými?

 • Využite produkt "Účtovné závierky", ktoré Vám môžu poskytnúť obraz o hospodárení a finančných výsledkoch firiem, kumulujú aktuálne aj historické dáta potrebné na sledovanie vývoja firmy alebo skupiny firiem, odboru či odvetvia.V rade prípadov zhromaždením verejne dostupných dát odpadá potreba vykonávať nákladné vyšetrovania a náročné prieskumy.
 • Disponujeme najrozsiahlejšou databázou štruktúrovaných účtovných závierok, ktoré získavame z výročných správ, priamym kontaktom s firmami a zo Zbierky listín.
 • Všetky výstupy Vám môžeme dodať v najrôznejších dátových formátoch.
 • V prípade potreby aj v anglickej alebo nemeckej jazykovej mutácii.

Platobné informácie

Potrebujete medzi svojimi odberateľmi odhaliť firmy s nízkou úrovňou platobnej morálky? Zaujímajú Vás výkyvy v platobnej morálke firiem? Potrebujete podniknúť potrebné kroky na odstránenie rizika oneskorenia platby či nezaplatenia? Radi by ste porovnali ako rýchlo hradia Vaši zákazníci či obchodní partneri svoje záväzky voči ostatným subjektom v danom odbore podnikania?

 • Potom práve Vám je určená služba "Platobné informácie". Systém hodnotí priebežne každý mesiac firmy z pohľadu ich platobnej disciplíny na základe platobných informácií dodávaných pravidelne zmluvnými partnermi našej spoločnosti.
 • Platobné informácie Vám umožnia sledovať platobnú disciplínu odberateľa a včas upozornia na negatívnu zmenu v jeho správaní.
 • Ide o službu zmluvným partnerom, ktorí na systéme spolupracujú.Partnerom sa môže stať každý subjekt, ktorý predáva na faktúry.

Register solventných firiem

Chcete svojmu okoliu dať znamenie o dobrom finančnom stave svojej firmy? Zaujíma Vás finančná situácia Vašich potenciálnych partnerov?

 • Register solventných firiem Vám ponúka riešenie týchto otázok.

Odvetvové a porovnávacie analýzy

Potrebujete podklady pre strategické plánovanie firemného marketingu alebo pre analýzy z oblasti úverovania, poisťovníctva a leasingu? Chcete nájsť nových perspektívnych klientov? Zaujíma Vás ekonomické prostredie?

 • Odvetvové a porovnávacie analýzy Vám pomôžu vytvoriť si ucelený pohľad na ekonomiku vybraných firiem (50 - 80 firiem) a odvetví. Obsahujú detailné informácie o spoločnostiach s aktuálnymi profilmi a údajmi vrátane priradenia komplexného bonitného ukazovateľa (AGR, Aspekt Global Raiting).
 • Materiál obsahuje tiež komentár odborníka k analýze a k odvetviu. Každoročne sa spracováva cca 12 analýz vybraných odvetví priemyslu, obchodu a finančnej sféry.

Firemné údaje sú doplnené aj aktuálnym monitoringom médií.

Máte záujem o databázové služby? Kontaktujte nás.

Máte otázku? Napíšte nám do komentárov: